Faculty of Science. Payap University.

 • Category: เกี่ยวกับคณะฯ

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วิทยาลัยพายัพได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนประเภทวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย ชื่อว่ามหาวิทยาลัยพายัพ และได้มีพัฒนาการเปิดสาขาวิชาเพิ่มเป็นลำดับ ดังนี้ 

 • ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 • ปีการศึกษา 2530 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนภาคค่ำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ
 • ปีการศึกษา 2541 - เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาสถิติ เป็น สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ปีการศึกษา 2547 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยรวมภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาสถิติเข้าด้วยกัน เป็น ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ย้ายสังกัดจากบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 • ปีการศึกษา 2550 เปลี่ยนชื่อภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • ปีการศึกษา 2551
  • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • เปลี่ยนชื่อภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็น กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติz
  •  

 ปณิธาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีทักษะวิชาชีพในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้ากับสังคมโลก สร้างองค์ความรู้
เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการและพัฒนาสังคม ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 วิสัยทัศน์ 

แหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์   รุกด้านเทคโนโลยี     สู่ความเป็นสากล
มุ่งพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูง  และมีน้ำใจรับใช้สังคม

พันธกิจ 

1.    ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพในระดับสากล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้จักพัฒนาตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.    ส่งเสริมการทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.    ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4.    สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
5.    ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
6.    สร้างระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ "วิชาการก้าวหน้า รู้รักพัฒนา คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม" เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top