Faculty of Science. Payap University.

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการสอนในกลุ่มวิชาสังคมและมนุษย์, กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต และเทคโนโลยี ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะเป็นการสอนในกลุ่มของวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์, วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะด้าน โดยในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน สามารถเลือกลงวิชาเอกเลือก หรือวิชาโทได้ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์(วิชาโท), หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกส์(วิชาโท) และ หลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์(วิชาโท)

 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์วแร์ ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการสอนในกลุ่มวิชาสังคมและมนุษย์, กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต และเทคโนโลยี ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะเป็นการสอนในกลุ่มของวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์, วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะด้าน โดยในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จะมีการสอนทางด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการสอนในกลุ่มวิชาสังคมและมนุษย์, กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต และเทคโนโลยี ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะเป็นการสอนในกลุ่มของวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา, วิชาบังคับ(การวิศวกรรมและพัฒนาอาหาร), กลุ่มวิชาการจัดการ และกลุ่มวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top