Faculty of Science. Payap University.

 • Category: การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบที่ 2
 1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
 2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 5. ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
 6. ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
 7. ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
 8. ตัวบ่งชี้ที่ ๑ (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
 9. ตัวบ่งชี้ที่ ๒ (สมศ.) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 10. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์

องค์ประกอบที่ 99
 1. ตัวบ่งชี้ที่ 1 (kpi 10) ร้อยละของโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 6 ด้านที่บรรลุผลสำเร็จต่อจำนวนโครงการทั้งหมดในแต่ละด้าน
 2. ตัวบ่งชี้ที่ 2 (kpi 11) จำนวนกิจกรรม/โครงการ ต่อคณะวิชา/หน่วยงานที่เสริมสร้างความเข้าใจในความเป็นสากลให้แก่นักศึกษา
 3. ตัวบ่งชี้ที่ 3 (kpi 25) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริม/ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่กำหนดไว้เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 4. ตัวบ่งชี้ที่ 4 (kpi 26) จำนวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่ประสบความสำเร็จหรือสร้างคุณประโยชน์หรือคุณค่าแก่สังคม

 

Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker b.artbetting.de review by ArtBetting.de

Bookmaker Greece BET365 review by ArtBetting.gr

Back to top