บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์


*** กำลังปรับปรุงข้อมูล ***

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

thutiyaporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
อาจารย์ประจำสาขา
Asst. Prof. Dr. Thutiyaporn Chittapalo
Instructor
0206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
อาจารย์ประจำสาขา
Asst. Prof. Dr. Kiatisak Pholsongkram
Instructor
0990 อาจารย์ มนทกานติ์ บุญยการ
อาจารย์ประจำสาขา
Ms. Montakarn Booyyakarn
Instructor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาติ ศงสนันทน์
หัวหน้าสาขาวิชา
Asst. Prof. Parichart Songsanandr
Head of Food Science and Technology Program
1633 อาจารย์ พิรัญชนา ภาณุสัณห์
อาจารย์ประจำสาขา
Ms. Piranchana Panuson
Instructor
1128 นายเชิดศักดิ์ ขาวงาม
เจ้าหน้าที่
Mr. Cherdsak Khaongam
Officer

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาจารย์ ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
อาจารย์ประจำสาขา
Mr. Pumin Dounghaklung
อาจารย์ ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
อาจารย์ประจำสาขา
Mrs. Doungporn Rungrongrajitpum
Instructor
อาจารย์ ดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
Dr. Naruephorn Tengtrairat
Head of Software Engineering Program
อาจารย์ ดร.เพชรรัช ปะระไทย
อาจารย์ประจำสาขา
Dr. Petcharat Parathai
Instructor

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

Dr. Peerapat Trangratapit

Instrutor

อาจารย์ พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
Ms. Phatnaree Srisomphan
Head of Computer Science Program
อาจารย์ กชกร พระพรตระการ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
Mrs. Kotchakorn Praporntrakarn
Assistant Dean.
อาจารย์ ตะวัน ทองพุก
อาจารย์ประจำสาขา
Mr. Tawan Thongpook
Instructor
อาจารย์ ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
อาจารย์ประจำสาขา
Mr. Nutawud Boonroadwongs
Instructor
  อาจารย์ นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
อาจารย์ประจำสาขา
Ms. Nipaporn Euathrongchit
Instructor
อาจารย์ ดร. โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์
อาจารย์ประจำสาขา
Dr. Robert P. Batzinger
Instructor

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

monreudee อาจารย์ มนฤดี ม่วงรุ่ง
หัวหน้ากลุ่มวิชา
Mrs. Monrudee Muanrung
Head of Mathematics and Statistic Group
ºÑµÃ¾¹Ñ¡§Ò¹ [Converted] อาจารย์ ยลฤดี วุฒิการณ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
Mrs. Yonredee Woodtikarn
Instructor
0327 อาจารย์ ยุพาพร รักศิลปกิจ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
Ms. Yupaporn Ruksilpakitt
Instructor
0826 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
Ms. Netchanok Kongchuey
Instructor

อาจารย์สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

Mr. Sorawut Boonyapituksakul

Instructor

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 waralee อาจารย์ วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
Mrs. Waralee Boonyapituksakul
Instructor
 1257 อาจารย์ ชนกพร ชูชาติ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
Mrs. Chanokporn Chuchat
Instructor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ชนะพาห์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
Asst. Prof. Patcharin Chanapa
Head of Basic Science Group
1267 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เขียวสะอาด
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
Asst. Prof. Dr. Sukanya Kaewsa-ard
Instructor
 1268 อาจารย์ ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
Ms. Sirilak Charoenrat
Instructor
 

อาจารย์ ดร.ดิลก เกียรติ์เลิศนภา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

 Dr. Dilok kiatlertnapha

Instructor

IMG_0548 นายจักรพงษ์ นิมานะ
เจ้าหน้าที่
Mr. Jakkapong Nimana
Officer
 0786 นางสาวประนอม ปัญโญ
เจ้าหน้าที่
Ms. Pranom Punyo
Officer
IMG_0784 นายวิเชียร บุญสัมปทา
เจ้าหน้าที่
Mr. Wichien Boonsompata
Officer

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

นางศิริประกาย ตนานนท์
เลขานุการ
Siriprakai Tananon
Secretary