บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์


สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

 

โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486

Title Email Ext.
ดร. พิศมัย กิจเกื้อกูล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Dr. Pisamai Kijkuokool
Dean

 

pisamai_k @ payap.ac.th

 

7101
กชกร พระพรตระการ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
Kotchakorn Praporntrakarn
Assistant Dean.
kotchakorn.sao @ gmail.com 451
ศิริประกาย ตนานนท์
เลขานุการ
Siriprakai Tananon
Secretary
siriprakai02 @ gmail.com 7102

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาติ ศงสนันทน์
หัวหน้าสาขาวิชา
Asst. Prof. Parichart Songsanandr
Head of Food Science and Technology.
koy0989 @ hotmail.com 7111
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
อาจารย์ประจำ
Asst. Prof. Dr. Thutiyaporn Chittapalo
Instructor
thutiyaporn @ hotmail.com 7109
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
อาจารย์ประจำ
Asst. Prof. Dr. Kiatisak Pholsongkram
Instructor
kiat.phol @ gmail.com 7108,7114
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนทกานติ์ บุญยการ
อาจารย์ประจำ
Asst. Prof. Dr. Montakarn Boonyakarn
Instructor
montakarnbee @ gmail.com 7112
เชิดศักดิ์ ขาวงาม
เจ้าหน้าที่
Cherdsak Khaongam
Officer
cherdsak7773 @ gmail.com 7110,7114

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
Asst. Prof. Dr. Naruephorn Tengtrairat
Head of Software Engineering Program.
n.tengtrairat @ gmail.com 453
ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
อาจารย์ประจำ
Pumin Dounghaklung
Instructor
iampumin @ gmail.com 453
ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
อาจารย์ประจำ
Doungporn Rungrongrajitpum
Instructor
dpornrung @ gmail.com 453
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัช ปะระไทย
อาจารย์ประจำ
Asst. Prof. Dr. Petcharat Parathai
Instructor
p.parathai @ gmail.com 453

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
Phatnaree Srisomphan
Head of Computer Science Program.
kai @ payap.ac.th 446
กชกร พระพรตระการ
อาจารย์ประจำ
Kotchakorn Praporntrakarn
Instructor
kotchakorn.sao @ gmail.com 451
ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
อาจารย์ประจำ
Nutawud Boonroadwongs
Instructor
donutx @ gmail.com 445
 

นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาจารย์ประจำ

Nipaporn Euathrongchit

Director of the Registration and Admission Office
Instructor

gengjang @ gmail.com 365
สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
อาจารย์ประจำ
Surachet Wongchomphu
Instructor
surachet_w @ payap.ac.th 281
ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
อาจารย์ประจำพิเศษ
Dr. Peerapat Trangratapit
Instructor

peerapat_t @ payap.ac.th

ptrangratapit @ gmail.com

445
ดร. โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์
อาจารย์ประจำพิเศษ
Dr. Robert P. Batzinger
Instructor
robert_b @ payap.ac.th 451

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ชนะพาห์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
Asst. Prof. Patcharin Chanapa
Head of Basic Science Group.
noipat9 @ gmail.com 7132
  วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
อาจารย์ประจำ
Waralee Boonyapituksakul
Instructor
newwaralee @ hotmail.com 7117
  ชนกพร ชูชาติ
อาจารย์ประจำ
Chanokporn Chuchat
Instructor
chanok_ying @ yahoo.com 7117
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เขียวสะอาด
อาจารย์ประจำ
Asst. Prof. Dr. Sukanya Kaewsa-ard
Instructor
sukanya_k40 @ hotmail.com 7117
  ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
อาจารย์ประจำ
Sirilak Charoenrat
Instructor
scharoenrat @ hotmail.com 7117
 

ดร.ดิลก เกียรติ์เลิศนภา

อาจารย์ประจำ

Dr. Dilok kiatlertnapha
Instructor
dilok137 @ gmail.com 7155
ยลฤดี วุฒิการณ์
อาจารย์ประจำ
Yonredee Woodtikarn
Instructor
yonredee @ payap.ac.th 7116
เนตรชนก คงช่วย
อาจารย์ประจำ
Netchanok Kongchuey
Instructor
netchanok_k @ payap.ac.th 7118
นายจักรพงษ์ นิมานะ
เจ้าหน้าที่
Jakkapong Nimana
Officer
oh-pnn @ hotmail.com 7100,7110
  ประนอม ปัญโญ
เจ้าหน้าที่
Pranom Punyo
Officer
pranomp @ hotmail.com 7117
วิเชียร บุญสัมปทา
เจ้าหน้าที่
Wichien Boonsompata
Officer
99wichien @ gmail.com 7132