บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

thutiyaporn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
อาจารย์ประจำสาขา
Asst. Prof. Dr. Thutiyaporn Chittapalo
Instructor
0206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
อาจารย์ประจำสาขา
Dr. Kiatisak Pholsongkram
Instructor
0990 อาจารย์ มนทกานติ์ บุญยการ
อาจารย์ประจำสาขา
Ms. Montakarn Booyyakarn
Instructor
0989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาติ ศงสนันทน์
อาจารย์ประจำสาขา
Asst. Prof. Parichart Songsanandr
Instructor
1633 อาจารย์ พิรัญชนา ภาณุสัณห์
หัวหน้าสาขาวิชา
Ms. Piranchana Panuson
Head of Food Science and Technology Program
1128 นายเชิดศักดิ์ ขาวงาม
เจ้าหน้าที่
Mr. Cherdsak Khaongam
Officer

สาขาวิชาวิศวกรรฒซอฟต์แวร์

a-chairat อาจารย์ ปภังกร แหลมนาค
อาจารย์ประจำสาขา
Mr. Paphangkorn Laemnak
Instructor
1184 อาจารย์ พนมธรรม อมรเลิศวิทย์
อาจารย์ประจำสาขา
Mr. Panomtham Amonlertwit
Instructor
a_phumin อาจารย์ ภูมินทร์ ดวงหาคลัง
หัวหน้าสาขาวิชา
Mr. Pumin Dounghaklung
Head of Software Engineering Program
0476 อาจารย์ ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
อาจารย์ประจำสาขา
Mrs. Doungporn Rungrongrajitpum
Instructor
1630 อาจารย์ ดร.นฤพร เต็งไตรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขา
Dr. Naruephorn Tengtrairat
Instructor

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

a-peerapat อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
Dr. Peerapat Trangratapit
Dean
a-kai-2 อาจารย์ พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชา
Ms. Phatnaree Srisomphan
Head of Computer Science Program
a_kotchakorn อาจารย์ กชกร พระพรตระการ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Mrs. Kotchakorn Praporntrakarn
Assistant Dean.
Division of Student Development.
0780 อาจารย์ กมล รุ่งสอาด
อาจารย์ประจำสาขา
Mr. Kamol Rungsa-ard
Instructor
0935 อาจารย์ ตะวัน ทองพุก
อาจารย์ประจำสาขา
Mr. Tawan Thongpook
Instructor
1397 อาจารย์ ดร.เพชรรัช ปะระไทย
อาจารย์ประจำสาขา
Dr. Petcharat Parathai
Instructor
bobpic_re อาจารย์ ดร. โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์
อาจารย์ประจำสาขา
Dr. Robert P. Batzinger
Instructor
1107 อาจารย์ ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
อาจารย์ประจำสาขา
Mr. Nutawud Boonroadwongs
Instructor
a_nipaporn อาจารย์ นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
อาจารย์ประจำสาขา
Ms. Nipaporn Euathrongchit
Instructor
1714 นายภัทรพล ฐิติอังกูร
เจ้าหน้าที่
Mr. Phattaraphon Titi-ungkoon
Officer

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

monreudee อาจารย์ มนฤดี ม่วงรุ่ง
หัวหน้ากลุ่มวิชา
Mrs. Monrudee Muanrung
Head of Mathematics and Statistic Group
ºÑµÃ¾¹Ñ¡§Ò¹ [Converted] อาจารย์ ยลฤดี วุฒิการณ์
อาจารย์ประจำสาขา
Mrs. Yonredee Woodtikarn
Instructor
0327 อาจารย์ ยุพาพร รักศิลปกิจ
อาจารย์ประจำสาขา
Ms. Yupaporn Ruksilpakitt
Instructor
0826 อาจารย์เนตรชนก คงช่วย
อาจารย์ประจำสาขา
Ms. Netchanok Kongchuey
Instructor

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 waralee อาจารย์ วราลี บุญญพิทักษ์สกุล
อาจารย์ประจำสาขา
Mrs. Waralee Boonyapituksakul
Instructor
 1257 อาจารย์ ชนกพร ชูชาติ
อาจารย์ประจำสาขา
Mrs. Chanokporn Chuchat
Instructor
 1702 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ชนะพาห์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
Asst. Prof. Patcharin Chanapa
Head of Basic Science Group
1267 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เขียวสะอาด
อาจารย์ประจำสาขา
Asst. Prof. Dr. Sukanya Kaewsa-ard
Instructor
 1268 อาจารย์ ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
อาจารย์ประจำสาขา
Ms. Sirilak Charoenrat
Instructor
IMG_0548 นายจักรพงษ์ นิมานะ
เจ้าหน้าที่
Mr. Jakkapong Nimana
Officer
 0786 นางสาวประนอม ปัญโญ
เจ้าหน้าที่
Ms. Pranom Punyo
Officer
IMG_0784 นายวิเชียร บุญสัมปทา
เจ้าหน้าที่
Mr. Wichien Boonsompata
Officer

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

0864 นางเรืองไร หรรษา
เลขานุการ
Mrs. Ruengrai Hunsa
Secretary