ประวัติความเป็นมา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วิทยาลัยพายัพได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนประเภทวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย ชื่อว่ามหาวิทยาลัยพายัพ และได้มีพัฒนาการเปิดสาขาวิชาเพิ่มเป็นลำดับ ดังนี้

 • ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 • ปีการศึกษา 2530 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนภาคค่ำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ
 • ปีการศึกษา 2541 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาสถิติ เป็น สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ปีการศึกษา 2547 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยรวมภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาสถิติเข้าด้วยกัน เป็น ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ปีการศึกษา 2549 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ย้ายสังกัดจากบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 • ปีการศึกษา 2550 เปลี่ยนชื่อภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • ปีการศึกษา 2551
  • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • เปลี่ยนชื่อภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็น กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติz

ปณิธาน 


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีทักษะวิชาชีพในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้ากับสังคมโลก สร้างองค์ความรู้
เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการและพัฒนาสังคม ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

วิสัยทัศน์

แหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์   รุกด้านเทคโนโลยี     สู่ความเป็นสากล
มุ่งพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูง  และมีน้ำใจรับใช้สังคม

พันธกิจ

1.    ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพในระดับสากล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้จักพัฒนาตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.    ส่งเสริมการทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.    ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4.    สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
5.    ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
6.    สร้างระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ “วิชาการก้าวหน้า รู้รักพัฒนา คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม” เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)