ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์


​​

ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • Dr.Pisamai Kijkuakool
  Dean
  Room : VV110
  E-mail address: pisamai_k@ payap.ac.th
  อาจารย์ ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  ประจำห้อง: VV110
  อีเมล์ : pisamai_k@ payap.ac.th

 • 1. ประสานงาน ควบคุมดูแลการดำเนินงานของภาควิชา สาขาวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  2. ควบคุมดูแลการจัดการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการหลักสูตร
  3. พัฒนาบุคลากรของคณะ ทั้งทางด้านการสอน การศึกษาต่อ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ
  4. พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีวิตในรูปแบบของกิจกรรมเสริมและกิจกรรมนอกหลักสูตร
  5. พัฒนาอาคาร/สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของอาจารย์และนักศึกษา
  6. ปกครองดูแลนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
  8. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ และการประเมินแผนปฏิบัติงานครึ่งปี และ 1 ปี
  9. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
  10. ประชาสัมพันธ์คณะฯ
  11. วางแผนการรับนักศึกษา
  12. บริหารงบประมาณที่ประหยัด โปร่งใส
  13. หาแหล่งทุน/ งบสนับสนุนงานของคณะฯ
  14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และชุมชนท้องถิ่น
  15. พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่
  16. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ
  17. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิการบดี และรองอธิการบดี มอบหมาย
 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
 •  Mrs. Kotchakorn Praporntrakarn
  Assistant Dean. Division of Student Development.
  Room : VV201
  E-mail address: kotchakorn_s@ payap.ac.th
  อาจารย์ กชกร พระพรตระการ
  ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  ประจำห้อง : VV201
  อีเมล์ : kotchakorn_s@ payap.ac.th

 • 1. กำหนดแผนงาน กำกับดูแล และติดตามงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
  2. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • Asst. Prof. Patcharin Chanapa
  Head of Basic Science Group.
  Room : CP409
  E-mail address: noipat9@gmail.com
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ชนะพาห์
  หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  ประจำห้อง : CP409
  อีเมล์ : noipat9@gmail.com

 • 1. เสนอแผนการปฏิบัติงานในสาขาวิชา/กลุ่มวิชา ให้หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา และตรวจสอบแผนงาน รวมถึงการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนด
  2. ดำเนินการและรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา/ กลุ่มวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตร ได้แก่
  2.1 การจัดตารางการเรียน-การสอน-การสอบร่วมกับสำนักทะเบียนฯ
  2.2 จัดตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
  2.3 จัดตารางการให้บริการห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี )
  2.4 ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
  2.5 ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดวันพิจารณาข้อสอบและผลการศึกษา และแจ้งต่อคณบดีฯ และฝ่ายวิชาการ
  2.6 สรุปภาระงานสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องขอสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ รวมทั้งคำร้องขอเบิกค่าตอบแทนในการสอนเกินภาระงานสอนฯ ดังกล่าว
  2.7 ดูแลและสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอน ปรส. 1 – 2 – 3 – 4
  2.8 ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
  3. ปกครองและควบคุมผู้อยู่ในสังกัดและนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. พิจารณาอนุมัติการโอนนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่น เข้าศึกษาในสาขาวิชาของตน
  5. เสนอรายงานกิจการในหน้าที่แก่หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทราบเป็นระยะ
  6. ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในสาขาวิชาของตน
  7. ประสานงานกับสาขาวิชาอื่น และหน่วยงานต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. ส่งเสริมให้มีการวิจัย การสัมมนา หรือผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
  9. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในสังกัด
  10. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
  11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าภาควิชา คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย
หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • Ms. Yupaporn Raksilapakij
  Head of Mathermatic and Statistic Group.
  Room : VV309
  E-mail address: yupaporn_w@payap.ac.th
  อาจารย์ ยุพาพร รักศิลปกิจ
  หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  ประจำห้อง : VV309
  อีเมล์ : yupaporn_w@payap.ac.th

 • 1. เสนอแผนการปฏิบัติงานในสาขาวิชา/กลุ่มวิชา ให้หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา และตรวจสอบแผนงาน รวมถึงการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนด
  2. ดำเนินการและรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา/ กลุ่มวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตร ได้แก่
  2.1 การจัดตารางการเรียน-การสอน-การสอบร่วมกับสำนักทะเบียนฯ
  2.2 จัดตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
  2.3 จัดตารางการให้บริการห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี )
  2.4 ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
  2.5 ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดวันพิจารณาข้อสอบและผลการศึกษา และแจ้งต่อคณบดีฯ และฝ่ายวิชาการ
  2.6 สรุปภาระงานสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องขอสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ รวมทั้งคำร้องขอเบิกค่าตอบแทนในการสอนเกินภาระงานสอนฯ ดังกล่าว
  2.7 ดูแลและสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอน ปรส. 1 – 2 – 3 – 4
  2.8 ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
  3. ปกครองและควบคุมผู้อยู่ในสังกัดและนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. พิจารณาอนุมัติการโอนนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่น เข้าศึกษาในสาขาวิชาของตน
  5. เสนอรายงานกิจการในหน้าที่แก่หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทราบเป็นระยะ
  6. ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในสาขาวิชาของตน
  7. ประสานงานกับสาขาวิชาอื่น และหน่วยงานต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. ส่งเสริมให้มีการวิจัย การสัมมนา หรือผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
  9. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในสังกัด
  10. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
  11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าภาควิชา คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Ms. Phatnaree Srisomphan
  Head of Computer Science Program.
  Room : VV101
  E-mail address: kai@ payap.ac.th
  อาจารย์ พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ประจำห้อง : VV101
  อีเมล์ : kai@ payap.ac.th

 • 1. เสนอแผนการปฏิบัติงานในสาขาวิชา/กลุ่มวิชา ให้หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา และตรวจสอบแผนงาน รวมถึงการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนด
  2. ดำเนินการและรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา/ กลุ่มวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตร ได้แก่
  2.1 การจัดตารางการเรียน-การสอน-การสอบร่วมกับสำนักทะเบียนฯ
  2.2 จัดตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
  2.3 จัดตารางการให้บริการห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี )
  2.4 ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
  2.5 ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดวันพิจารณาข้อสอบและผลการศึกษา และแจ้งต่อคณบดีฯ และฝ่ายวิชาการ
  2.6 สรุปภาระงานสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องขอสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ รวมทั้งคำร้องขอเบิกค่าตอบแทนในการสอนเกินภาระงานสอนฯ ดังกล่าว
  2.7 ดูแลและสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอน ปรส. 1 – 2 – 3 – 4
  2.8 ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
  3. ปกครองและควบคุมผู้อยู่ในสังกัดและนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. พิจารณาอนุมัติการโอนนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่น เข้าศึกษาในสาขาวิชาของตน
  5. เสนอรายงานกิจการในหน้าที่แก่หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทราบเป็นระยะ
  6. ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในสาขาวิชาของตน
  7. ประสานงานกับสาขาวิชาอื่น และหน่วยงานต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. ส่งเสริมให้มีการวิจัย การสัมมนา หรือผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
  9. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในสังกัด
  10. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
  11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าภาควิชา คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • Dr. Naruephorn Tengtrairat
  Head of Software Engineering Program.
  Room : VV203
  E-mail address: naruephorn_t@payap.ac.th
  ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์
  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  ประจำห้อง : VV203
  อีเมล์ : naruephorn_t@payap.ac.th

 • 1. เสนอแผนการปฏิบัติงานในสาขาวิชา/กลุ่มวิชา ให้หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา และตรวจสอบแผนงาน รวมถึงการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนด
  2. ดำเนินการและรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา/ กลุ่มวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตร ได้แก่
  2.1 การจัดตารางการเรียน-การสอน-การสอบร่วมกับสำนักทะเบียนฯ
  2.2 จัดตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
  2.3 จัดตารางการให้บริการห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี )
  2.4 ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
  2.5 ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดวันพิจารณาข้อสอบและผลการศึกษา และแจ้งต่อคณบดีฯ และฝ่ายวิชาการ
  2.6 สรุปภาระงานสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องขอสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ รวมทั้งคำร้องขอเบิกค่าตอบแทนในการสอนเกินภาระงานสอนฯ ดังกล่าว
  2.7 ดูแลและสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอน ปรส. 1 – 2 – 3 – 4
  2.8 ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
  3. ปกครองและควบคุมผู้อยู่ในสังกัดและนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. พิจารณาอนุมัติการโอนนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่น เข้าศึกษาในสาขาวิชาของตน
  5. เสนอรายงานกิจการในหน้าที่แก่หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทราบเป็นระยะ
  6. ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในสาขาวิชาของตน
  7. ประสานงานกับสาขาวิชาอื่น และหน่วยงานต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. ส่งเสริมให้มีการวิจัย การสัมมนา หรือผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
  9. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในสังกัด
  10. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
  11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าภาควิชา คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 
 • Asst. Prof. Parichart Songsanandr
  Head of Food Science and Technology Program.
  Room : P201
  E-mail address: parichart_t@payap.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาติ ศงสนันทน์
  หัวหน้าสาชาิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  ประจำห้อง : P201
  อีเมล์ : parichart_t@payap.ac.th

 • 1. เสนอแผนการปฏิบัติงานในสาขาวิชา/กลุ่มวิชา ให้หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา และตรวจสอบแผนงาน รวมถึงการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนด
  2. ดำเนินการและรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา/ กลุ่มวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตร ได้แก่
  2.1 การจัดตารางการเรียน-การสอน-การสอบร่วมกับสำนักทะเบียนฯ
  2.2 จัดตารางปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
  2.3 จัดตารางการให้บริการห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี )
  2.4 ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
  2.5 ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดวันพิจารณาข้อสอบและผลการศึกษา และแจ้งต่อคณบดีฯ และฝ่ายวิชาการ
  2.6 สรุปภาระงานสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องขอสอนเกินภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ รวมทั้งคำร้องขอเบิกค่าตอบแทนในการสอนเกินภาระงานสอนฯ ดังกล่าว
  2.7 ดูแลและสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอน ปรส. 1 – 2 – 3 – 4
  2.8 ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
  3. ปกครองและควบคุมผู้อยู่ในสังกัดและนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. พิจารณาอนุมัติการโอนนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่น เข้าศึกษาในสาขาวิชาของตน
  5. เสนอรายงานกิจการในหน้าที่แก่หัวหน้าภาค หรือคณบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทราบเป็นระยะ
  6. ดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในสาขาวิชาของตน
  7. ประสานงานกับสาขาวิชาอื่น และหน่วยงานต่างๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. ส่งเสริมให้มีการวิจัย การสัมมนา หรือผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
  9. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในสังกัด
  10. พัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
  11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าภาควิชา คณบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย
เลขาณุการ คณะวิทยาศาสตร์
Mrs. Siriprakai Tananon
Secretary
Room : VV109
E-mail address: siriprakai_t@payap.ac.th
คุณ ศิริประกาย ตนานนท์
เลขาณุการ คณะวิทยาศาสตร์
ประจำห้อง : VV109 (สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์)
อีเมล์ : siriprakai_t@payap.ac.th