หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ดังนี้

  • สายวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์
  • สายวิชาการสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และเกมส์
  • สายวิชาเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

* ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์วแร์ ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการสอนในกลุ่มวิชาสังคมและมนุษย์, กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต และเทคโนโลยี ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะเป็นการสอนในกลุ่มของวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์, วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะด้าน โดยในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จะมีการสอนทางด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการสอนในกลุ่มวิชาสังคมและมนุษย์, กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต และเทคโนโลยี ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะเป็นการสอนในกลุ่มของวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา, วิชาบังคับ(การวิศวกรรมและพัฒนาอาหาร), กลุ่มวิชาการจัดการ และกลุ่มวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร