แหล่งทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน Upper Northern Research Administration Network (UNRN) http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ (สวทช. ภาคเหนือ) National Science and Technology Development (NSTDA) Northern Region http://www.nnr.nstda.or.th/
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) The Thailand Research Fund (TRF) http://www.trf.or.th/
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) Agricultural Research Development Agency (Public Organzation) (ARDA) http://www.arda.or.th/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ministry of Science and Technology http://www.most.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) National Reseach Council of Thailand (NRCT) http://www.nrct.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนผ.) Energy Policy and Planning Office (EPPO) http://www.eppo.go.th/
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา Higher Education Research Promotion (HERP) http://www.herp.go.th/