การเขียน Resume การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนแบบฟอร์มสมัครงาน ภาษาอังกฤษ


นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ การเขียน Resume การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนแบบฟอร์มสมัครงาน ภาษาอังกฤษ
โดย อาจารย์ ยุพาวรรณ รักกตัญญู และ อาจารย์ ดร.โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

DSC_3918