การเตรียมความพร้อมและบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน


นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ  การเตรียมความพร้อมและบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน
โดย อาจารย์ เสฎฐวุฒิ หนุ่มคำ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

DSC_3746