วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ , อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ และ อาจารย์ พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ ให้การต้อนรับ ข้าราชการครู และครูพิเศษ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในโอกาสดูงานการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยพายัพ