สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา


คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเพื่อสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560  ในภาคเช้าได้จัดโครงการวิทยาสืบสานภูมิปัญญาการทำ “ข้าวหนมท้องถิ่นล้านนา” ณ โรงงานทดลองแปรรูปอาหาร นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ ได้ร่วมกันทำขนมท้องถิ่นล้านนา คือ ขนมเทียน ขนมกง และน้ำสมุนไพร  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงพร  รังรองรจิตภูมิ และ  อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง  เป็นวิทยากร ส่วนในภาคบ่ายได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์   ซึ่งโครงการนี้คณะฯจัดเป็นประเพณีในทุกๆปี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาและเป็นการขอขมาต่ออาจารย์ผู้อาวุโสในคณะฯ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์อาวุโสและบุคลากรที่เกษียณอายุงานเข้าร่วมจำนวน 13 ท่าน