แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2561


แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    https://goo.gl/forms/8g6sMnyr878T7MGs1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  https://goo.gl/forms/gusm3efkG6HsTDaF3

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ https://goo.gl/forms/Hsj60JF61EYQ9zE82

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุง 2561