วงแกงโฮ๊ะ บรรเลงนมัสการเนื่องในวันคริสตมาส (07/12/2561)


วงแกงโฮ๊ะ บรรเลงเพลงในการนมัสการเนื่องในวันคริสตมาส เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

More Photos…