Uncategorizedแบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    https://goo.gl/forms/8g6sMnyr878T7MGs1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  https://goo.gl/forms/gusm3efkG6HsTDaF3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ https://goo.gl/forms/Hsj60JF61EYQ9zE82 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุง 2561

แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2561


คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเพื่อสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560  ในภาคเช้าได้จัดโครงการวิทยาสืบสานภูมิปัญญาการทำ “ข้าวหนมท้องถิ่นล้านนา” ณ โรงงานทดลองแปรรูปอาหาร นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ ได้ร่วมกันทำขนมท้องถิ่นล้านนา คือ ขนมเทียน ขนมกง และน้ำสมุนไพร  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงพร  รังรองรจิตภูมิ และ  อาจารย์มนฤดี ม่วงรุ่ง  เป็นวิทยากร ส่วนในภาคบ่ายได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์   ซึ่งโครงการนี้คณะฯจัดเป็นประเพณีในทุกๆปี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาและเป็นการขอขมาต่ออาจารย์ผู้อาวุโสในคณะฯ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์อาวุโสและบุคลากรที่เกษียณอายุงานเข้าร่วมจำนวน 13 ท่าน

สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา


อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ , อาจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ และ อาจารย์ พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ ให้การต้อนรับ ข้าราชการครู และครูพิเศษ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในโอกาสดูงานการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ข้อมูลจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์


คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงาน Payap Research Symposium 2017 มีการออกบูธของสาขาวิชาต่างๆภายในงาน และมีอาจารย์เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ได้แก่ อ. นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ และ อ.ดร. นฤพร เต็งไตรรัตน์

Payap Research Symposium 2017
นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ การเขียน Resume การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนแบบฟอร์มสมัครงาน ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ยุพาวรรณ รักกตัญญู และ อาจารย์ ดร.โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

การเขียน Resume การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนแบบฟอร์มสมัครงาน ภาษาอังกฤษ