ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย

ebookslaptop2

(Via Bigstockphoto )

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่